23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Gemeenteraad stemt in met verkeersbeleid zónder extra aanpak knelpunten in Noord

Het is een scherpe ambitie van onze gemeente: géén verkeersslachtoffers. Of zoals het op de website van de gemeente staat: ‘Ieder ongeval is er één te veel. Onze ambitie is dan ook ‘nul verkeersslachtoffers’. We blijven continu scherp op het verbeteren van de verkeersveiligheid…’

Hoe wil de gemeente dit doel bereiken? De gemeenteraad stemde op 6 april in met de ‘Actualisering van het verkeersveiligheidsbeleid’. De raad ging echter niet mee met voorstellen voor een snelle aanpak van de gevaarlijke rotonde ‘Rompertsebaan-Sint Teunislaan’ en voor het oprichten van een Werkgroep Verkeersveiligheid met bewoners uit Noord. Het is daarom onduidelijk of de knelpunten in Noord nog extra aandacht krijgen. Ook is ongewis hoe de gemeente en bewoners gaan samenwerken bij de aanpak van de gevaarlijke kruisingen. ‘We wachten nog op een reactie van wethouder Kâhya op de petitie van bewoners over de verkeersonveiligheid in Noord’, stelt petitie-opsteller Pieter Zwaan uit Orthen.

Commissie Omgeving

Op 23 maart bespraken gemeenteraadsleden in de Commissie Omgeving hun vragen en reacties op de nota ‘Actualisering van het verkeersbeleid’. Op 6 april is vervolgens het verkeersbeleid met een ruime raadmeerderheid vastgesteld. Alleen de partij GewoonGedreven stemde tégen. Het College van Burgemeester en Wethouders gaan in de komende tijd samen met de ambtenaren van het Stadskantoor het verkeersbeleid verder uitvoeren. Inclusief een aanpak van de verkeersknelpunten in de stad. In de beleidsstukken voor de commissie en de raad was onder meer een overzicht bijgevoegd met de tien meest onveilige verkeerslocaties in onze stad. Zeven daarvan liggen in Noord.

In februari is door bewoners in onze wijk een petitie voorgelegd aan de raad om die knelpunten aan te pakken.

Geen debat over knelpunten

Opvallend was dat zowel in de commissie- en raadsvergadering de gemeenteraadsleden en wethouder Ufuk Kâhya bij voorkeur het beleid bespraken en liever niet de concrete knelpunten. De signalen van bewoners lijken bovendien slechts in beperkte mate mee te tellen bij de aanpak van de knelpunten. Wethouder Kâhya van Groen Links vindt dat de belangen van burgers wel degelijk aandacht krijgen, zo maakte hij op 23 maart duidelijk: ‘De ambtenaren  en  ik  hebben veel contacten ten in de wijken. We betrekken bewoners bij onze aanpak. We doen bijvoorbeeld samen een wijkschouw. En we gaan met signalen van bewoners aan de slag. Máár, we maken altijd een afweging tussen wat bewoners willen en de inzichten van verkeersdeskundigen.’

Petitie bewoners uit Noord

Gemeenteraadslid Judith Hendrickx van De Bossche Groenen vroeg wethouder Kâhya op 23 maart wat hij wil doen met de petitie van bewoners uit Noord, die vragen om een concrete aanpak van de zeven verkeersknelpunten in hun buurt. ‘Wij kunnen het niet iedereen naar de zin maken’, was het antwoord van Kâhya: ‘Als er een petitie is die door één procent van de wijkbewoners is ondertekend, dan is die petitie door 99 procent van de bewoners niét ondertekend’, aldus Kâhya. Of de wethouder de respons op de petitie werkelijk bagatelliseerde werd in de commissievergadering niet duidelijk. Hij werd in elk geval door geen enkel gemeenteraadslid aangesproken op zijn opvallende uitspraak.

Het aantal ongelukken daalt

In de commissie- en in de raadsvergadering kwam ook ter sprake wat er goed gaat bij de aanpak van de verkeersonveiligheid. Kâhya: ‘Er wordt aanmerkelijk meer gefietst in onze stad dan voorheen. En er is een dalende trend bij het aantal slachtoffers.’ Dat laatste blijkt ook uit de cijfers: in 2014 waren er in totaal 801 ongevallen in de stad met 173 slachtoffers, in 2020 nog 482 ongevallen met 96 slachtoffers.

Kâhya: ‘Zijn we er daarmee? Nee! Wij  kunnen  weliswaar wegen anders inrichten, maar ongelukken ontstaan ook door gedrag van weggebruikers. Daarom moeten we samenwerken  met  bewoners, wijkraden, de Fietsersbond en hulpdiensten.’

Moties en amendementen

Verschillende partijen dienden op 6 april moties (nieuwe voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) in op het ‘Actualisering van het verkeersbeleid’, een nota van het College.

Een motie van Bosch Belang, GewoonGedreven en 50PLUS om de tweerichtingen rotondes voor eind 2021 af te schaffen kreeg onvoldoende steun. Doorslaggevend hierbij was een onderzoek, waaruit blijkt dat twee-richtingen rotondes niet onveiliger zijn.

Aanpak rotonde Rompertsebaan-Sint Teunislaan

Judith Hendrickx van De Bossche Groenen vroeg nadrukkelijk om concrete afspraken over de aanpak van de tien grootste verkeersknelpunten. Een motie van De Groenen, 50PLUS, SP, GewoonGedreven en PVV om binnen twee maanden te komen met maatregelen voor de rotonde van de Rompertsebaan en de Sint Teunislaan kreeg onvoldoende steun van andere partijen. Wethouder Kâhya  meldde dat het  aantal ongevallen bij dit knelpunt afneemt. Volgens Hendrikcx heeft  dit  ook te  maken  met   het  dalende animo van burgers om aangifte te doen bij kleinere ongelukken. De andere partijen vinden het voldoende dat de gemeente verder onderzoek doet naar oplossingen om de veiligheid rond de rotonde te verbeteren. In de nota ‘Actualisering verkeersveiligheid’ zijn die onderzoeken naar de knelpunten echter niet nader uitgewerkt. Er wordt wel gesproken over ‘monitoring’.

Een werkgroep voor Noord?

Een motie van De Groenen, GewoonGedreven, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en de PVV om een werkgroep van bewoners uit Noord en de gemeente in te stellen kreeg eveneens te weinig steun. Op dit moment is er in onze wijk Noord geen wijkraad of werkgroep die vanuit de inzichten en de wensen van bewoners in gesprek gaat met de gemeente over de verkeersonveiligheid. 

Overleg met de bewoners?

Wethouder Kâhya was op 6 april blij met de steun van de raad voor het aangescherpte verkeersbeleid: ‘We blijven inzetten op ‘nul verkeersslachtoffers’. Dat doen we door verkeersmaatregelen, aandacht voor verkeersgedrag, door nieuwe technologie te gebruiken en door handhaving van verkeersregels. Met een focus op de fietsers, focus op vijftig-kilometerwegen en de aanpak van het te snel rijden’, aldus Kâhya.

Pieter Zwaan uit Orthen, initiatiefnemer voor de petitie uit Noord, is teleurgesteld over de besluiten van de raad: ‘Het is jammer dat de ingediende moties voor meer concrete actie onvoldoende steun kregen. We wachten nog wel op een reactie van de wethouder op onze petitie. Die verwacht ik binnenkort. Naar aanleiding daarvan gaan we zeker in gesprek met de gemeente.’