22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Gemeenteraad neemt besluiten over de energietransitie in onze stad: voor De Buitenpepers is een warmtenet voorzien vóór 2035

Op dinsdagavond 10 oktober heeft de Bossche gemeenteraad vrijwel unaniem besluiten genomen over de vervolgstappen rond de energietransitie in onze stad. De raad nam die avond een besluit over de zogeheten ‘Transitie Visie Warmte 2.0.’. Daarin staat een planning om vóór 2035 elf buurten aardgasvrij te maken, waaronder ook De Buitenpepers. Onze buurt komt in de jaren tussen 2033 en 2035 aan de beurt.

In De Buitenpepers zijn we al in 2019 begonnen met een traject – met een lange adem – om bewoners te informeren over energieverbruik, woningisolatie en recent nog over warmtepompen. Voor wie vergeten is hoe de energietransitie in 2019 in onze buurt begon: https://www.youtube.com/watch?v=L84fE-aMEo4

Ook adviseerden de leden van de Bewonersgroep Energietransitie de gemeente dit voorjaar bij een onderzoek naar de mogelijkheden voor een collectief warmtenet voor onze buurt.

De gemeenteraad besprak eerst op 25 september de zogeheten ‘Transitie Visie Warmte 2.0’, de TVW 2.0.: een plan van aanpak om de gemeente uiterlijk in 2045 volledig aardgasvrij te maken. Dat plan is gebaseerd op de Klimaatwet van 2019. Op 10 oktober heeft de gemeenteraad uiteindelijk een definitief besluit genomen over de route en de aanpak van de energietransitie.

Onverwachts biedt de TVW 2.0. voor De Buitenpepers een nieuw perspectief voor een collectief warmtenet, met restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RIZW) bij Treurenburg als warmtebron. Uit een stedelijk onderzoek komen nu twee forse warmtebronnen naar voren: de Maas en de RIZW. Hieronder de tekst uit de RIZW 2.0.

Op grond van dit onderzoek komt De Buitenpepers in beeld om aangesloten te worden op een warmtenet in de wijk Noord, met de restwarmte van de RIZW als warmtebron. Voor onze buurt betekent dit een mogelijk aansluiting in de periode van 2033 tot 2035. Dus pakweg over tien jaar. Wederom een plaatje uit de TVW 2.0.:

De Buitenpepers worden hierbij apart genoemd in de TVW 2.0.: eerst was onze buurt ‘buiten beeld’, nu weer ‘in beeld’.

Gevolgen voor de energietransitie in onze buurt

Voor de komende tien jaar betekent dit dat bewoners in onze buurt verder kunnen met woningisolatie, met als doel om alle woningen in onze buurt ‘aardgasvrijklaar’ te maken. Bij de presentatie van de plannen aan de gemeenteraad op 18 september maakte de projectleider van de gemeente ook duidelijk dat bewoners niet gedwongen kunnen worden om hun woning aan te sluiten op een collectief warmtenet. Dat kan alleen veranderen als er een nieuwe Warmtenet komt.

De plannen voor de aanleg van een collectief warmtenet in de wijk Noord tot 2035 wordt in de komende tien jaar buurt voor buurt uitgevoerd. De gemeente wil éérst aan de slag met de aanleg van een warmtenet gekoppeld aan de RIZW in een deel van de wijk Noord: het groene deel van het plaatje hieronder. Dat betekent dat er eerst een warmtenet kan worden aangelegd in het noordelijk deel van De Hambaken. Daarna volgen de andere buurten in Noord, met als laatste De Buitenpepers (vermoedelijk tussen 2033 en 2035). De planning voor een warmtenet voor de Maaspoort en Empel, met aquathermie uit de Maas, is voorzien ná 2035.

Het meedoen van actieve bewoners – informatie naar alle bewoners

In de TVW 2.0. is er ook aandacht voor de communicatie met bewoners en de rol van de actieve bewoners als adviseurs aan de gemeente. Daarover staat in de TVW 2.0. het volgende:

Hoe gaat dit verder?

Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad op 16 september aan onze buurt, zie ook https://www.debuitenpepers.nl/ontmoeten/werkbezoek-gemeenteraadsleden-16-september/, en bij het inspreken bij de gemeenteraad op 18 september hebben leden van de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers duidelijk gemaakt dat de plannen in de TVW 2.0. een basis bieden voor verdere samenwerking tussen de actieve bewoners en de gemeente. De gemeente erkent de rol van de bewonersgroep. Voor die groep is overigens wél de communicatie met alle bewoners van belang.

Na het besluit van de gemeenteraad op 10 oktober gaan de leden van de bewonersgroep op donderdag 19 oktober met elkaar in gesprek om zich te bezinnen over hun eigen vervolgstappen.

En tijdens de Buurttop over De Buitenpepers op 18 november komen ook de plannen voor het warmtenet in in onze wijk Noord ter sprake. Zie ook https://www.debuitenpepers.nl/onze-buurt/buurtplatform-buurtplatform-18-november/

Ingesproken tekst bij de gemeenteraad op 18 september

De onderstaande tekst is namens de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers ingesproken bij de gemeenteraad op 18 september.