22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Nog veel vragen over gevolgen voor omliggende buurten bij bouw nieuwe woonwijk De Vliert nabij het station Oost

In 2027 wil de gemeente ’s-Hertogenbosch starten met de bouw van een nieuwe woonwijk De Vliert. Uiteindelijk komen hier ruim 2.000 woningen in het gebied rond het NS-station Oost, bij het huidige transferium en bij het stadion De Vliert. De aanpak kent twee fasen. De eerste fase gaat om het gebied bij het station en het bestaande transferium. De tweede fase omvat het gebied ten oosten van het stadion. De gemeenteraad keurde in 2020 al een ‘ambitiedocument’ voor de ontwikkeling van woningen rond het Station Oost goed. Die ambities van vier jaar geleden, in feite toen een wensenlijst, zijn nu uitgewerkt in een zogeheten ‘ontwikkelkader’ voor de nieuwe woonwijk. Op 26 juni organiseerde de gemeente daarover een informatiebijeenkomst voor omwonenden, die door 300 mensen is bezocht.

De plannen voor de eerste fase zijn nu duidelijker. Rondom het station Oost moet er ‘stedelijke bebouwing’ komen, met onder meer vier woontorens tot twintig verdiepingen. Op het huidige transferium komen woningen tot acht lagen, met daarachter een nieuw Vliertpark. Dat park grenst aan de ‘groene strook’ van het niet meer gebruikte deel van de Aartshertogenlaan, ten zuiden van het Sportiom. De gemeente spreekt daarom in de nieuwe plannen over een ‘wijk in het groen’. Duidelijk is bovendien dat er geen sprake meer is van het mogelijk verplaatsen van het NS-station Oost richting het stadion, zoals in het ‘ambitiedocument’ uit 2020 stond. Het station blijft op de huidige locatie.

In de tweede fase van de ontwikkeling van de woonwijk worden plannen gemaakt voor nog eens extra woningbouw en andere voorzieningen in het gebied ten oosten van het stadion. Dan wordt ook duidelijk wat de toekomst wordt van het Sportiom en het Pierson College, die allebei over tien tot vijftien jaar aan het einde van hun levensduur zijn.

Tijdens een overleg met vertegenwoordigers van de wijkraden uit De Herven, Hintham en De Buitenpepers op 9 juli werd duidelijk dat de gemeente spoedig besluiten wil nemen over de definitieve plannen. Volgens de projectleider voor de wijk De Vliert kan de gemeenteraad begin 2025 een besluit nemen over de bouw. Daarna kan de gemeente gaan onderhandelen met projectontwikkelaars en woningcorporaties. In het voorlopige projectplan is 70% ‘betaalbare woningen voorzien’ en 30% ‘vrije sector’. Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor de bouw van een groot ‘parkeerhuis’, dat tegenover het stadion kan komen en voor een nieuwe tunnel onder het spoor richting De Herven, voor fietsers en voetgangers. De nieuwe parkeergarage is niet alleen bedoeld voor omwonenden; hier is ook een nieuw transferium is voorzien.

De bouw van de woonwijk past bij de stevige aanpak door de gemeente van de woningnood in onze stad. Zowel tijdens de informatiebijeenkomst in juni en in het overleg met de wijkraden bleek daarvoor begrip bij de bewoners.

Een schets uit de plannen van de gemeente voor de toekomstige stedelijke bebouwing rondom station Oost’. Daarbij worden het voormalige Bastion-hotel en het parkeerterrein bij het station afgebroken.

Vanuit De Buitenpepers hebben vijf bewoners meegedaan aan het overleg op 9 juli in het bestuurscentrum van de gemeente. Zij hadden, evenals de vertegenwoordigers van de wijkraden uit Hintham en De Herven, veel vragen over de gevolgen van de komst van de nieuwe woonwijk voor hun eigen buurten. In de nu gepresenteerde plannen voor de De Vliert staat niets over de gevolgen voor de omliggende buurten. Er ontbreekt informatie over bijvoorbeeld het extra verkeer op de aan- en afvoerwegen, zoals de Bruistensingel. Ook ontbreekt informatie over de gevolgen voor het gebruik van de voorzieningen in de nabije buurten, zoals onderwijs, winkels en buurtvoorzieningen. Ook is onduidelijk hoe de gemeente ‘ecologische verbindingen’ wil maken tussen De Heinis, het nieuwe Vliertpark en de IJzeren Vrouw, waarover in het ‘ambitiedocument’ uit 2020 werd gesproken. Duidelijk is dat er in de nieuwe woonwijk slechts beperkte voorzieningen komen. Wellicht kinderopvang, een buurtkamer, een klein gezondheidscentrum. Daarvoor is ruimte, maar de invulling is nog niet definitief.

De uitleg van de projectleider over de plannen voor de woonwijk zelf, evenals over de stappen voor de besluitvorming was helder. Er kwamen echter geen antwoorden op de vragen over de verkeersveiligheid, de extra geluidsoverlast, het gebruik van de voorzieningen van de omliggende buurten en de ‘groene’ verbindingen rond de geplande woonwijk.

De projectleider informeerde de leden van de wijkraden dat er twee workshops gepland zijn over de gebiedsontwikkeling voor ‘De Vliert’: op 5 en 11 september met twee keer hetzelfde programma. Deskundigen op het gebied van verkeer, onderwijs, ecologie en stedenbouw zullen deze workshops begeleiden, zodat de leden van de wijkraden met hen in gesprek kunnen over hun vragen en alternatieven. Duidelijk is dat de gevolgen voor de omliggende buurten beter in beeld moeten komen.

Het overleg van de projectleider, de wijkmanager en een communicatieadviseur van de gemeente met de vertegenwoordigers van de wijkraden was open en constructief. De uitleg was helder. Ook is duidelijk geworden welke vragen nog niet beantwoord zijn. Een prettige ontmoeting dus, ook al trokken op dat moment zware onweersbuien over onze stad. Na twee uur overleg spoedde iedereen zich door de regen snel naar huis.

Heb je vragen n.a.v. dit artikel? Mail dan naar debuitenpepers@gmail.com

Voor meer informatie, zie het eerdere artikel op deze site over de nieuwe woonwijk: https://www.debuitenpepers.nl/onze-buurt/informatiebijeenkomst-26-juni-over-ontwikkeling-gebied-de-vliert-station-oost/

En kijk op de speciale website van de gemeente over de gebiedsontwikkeling rond De Vliert: https://www.denbosch.nl/nl/projecten/de-vliert

Via de nieuwsbrief over De Vliert kun je regelmatig informatie krijgen over de ontwikkelingen rond de nieuwe woonwijk. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link:http://c.spotler.com/ct/m3/k1/XVi3OjaY56fP5EMoR4N1VTwfD1z_zhtrdB-fzB3fGD6vKaejzy7GgILlqQnXlfsX/Uey9n2ssIgGbMr4

Aanmelden voor de workshops op 5 en 11 september is mogelijk via een bericht aan devliert@s-hertogenbosch.nl