24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Drie bewoners presenteren een eerste schets voor een buurtvisie; terugblik op het Buurtplatform De Buitenpepers op 26 maart

De halfjaarlijkse bijeenkomst van het Buurtplatform op dinsdagavond 26 maart stond deels in het teken van een presentatie van een eerste schets voor een buurtvisie: een visie op de toekomst van onze buurt.

‘Misschien krijgt die visie wel als titel ‘Van Grijs naar Groen’’, grapte Irene Hinderks. Zij is een van de drie buurtbewoners die de eerste schets van de buurtvisie met verve presenteerde. Waarom juist die mogelijke titel? ‘Klimaatadaptatie’ of vergroening is een van de thema’s die in een buurtvisie aan bod kunnen komen. Evenals thema’s als ‘samenleven en ontmoeten’, ‘inrichting van de buurt’, ‘verkeersveiligheid’ en de ‘sociale buurt’, over onder meer de samenwerking met de gemeente. Aangevuld met ‘feiten en cijfers’. De gekozen thema’s zijn gebaseerd op de resultaten van de Buurttop voor De Buitenpepers op 18 november vorig jaar.

Na een korte kennismaking in de vorm van een heuse ‘Buurtbingo’ presenteerden Geert Das, Frank Wortelboer en Irene Hinderks samen hun eerste opzet voor een buurtvisie. Daarin kunnen droombeelden en mogelijkheden voor onze buurt en de buurtontwikkeling een plek krijgen. Het doel van de visie waar Irene, Geert en Frank aan gaan werken, is het verzamelen en in kaart brengen van knelpunten en kansen voor onze buurt. Door de buurtgroepen is in de afgelopen jaren al veel kennis verzameld. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het drietal een plan maakt voor de hele buurt. Het idee is juist samen met de buurt te zoeken naar de belangrijkste wensen en ideeën en die vervolgens helder te communiceren naar de gemeente.

Afgesproken is dat Irene, Geert en Frank nu eerst contact zoeken met de gemeente ’s-Hertogenbosch om te kijken waar op korte termijn en langere termijn kansen liggen. Voor de thema’s waar kansen liggen wordt samen met de buurtgroepen gezocht naar mogelijke oplossingen, die dan aan de gemeente worden aangeboden. Het idee is dat we vanuit de buurt dus ideeën inbrengen die in de gemeentelijke processen gebruikt kunnen worden. Hiermee ontstaat een eerste versie van de buurtvisie, die in volgende stappen weer kan groeien.

Later dit jaar presenteert de gemeente de ‘Omgevingsvisie’ voor Noord en de andere wijken rond het centrum, die gaat over de lange termijn ontwikkeling van de wijken. Mogelijk wordt er ook al binnen twee jaar onderhoud gepleegd in onze buurt, waarbij bijvoorbeeld ideeën over groen en wandelroutes door onze buurt welkom zijn. Over de samenwerking tussen de buurt en de gemeente gaan Irene, Geert en Frank nog verder in gesprek. Zie ook https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie/

Aan het Buurtplatform deden dit keer 25 bewoners mee, evenals wijkmanager Ronnie van Gaal. Hij ziet zeker kansen voor samenwerking tussen onze buurt en de gemeente, bijvoorbeeld op weg naar de plannen voor het grote stratenonderhoud in De Buitenpepers in 2025. Vanuit de bewoners kwamen er vragen over het ‘waarom’ van de buurtvisie, over het peilen van de wensen bij de buurtgroepen en over het mogelijke eindresultaat. Afgesproken is ook dat Irene, Geert en Frank vóór de zomer ‘terugkomen’ naar de actieve bewoners met hun uitwerking van de buurtvisie. Het drietal kreeg na hun presentatie en het beantwoorden van de vragen een flink applaus voor hun inspanningen en ambities.

In de recreatieruimte van Flat Ortduynen aan de Wethouder Schuurmanslaan is er na de pauze nog gesproken over de activiteitenplanning voor onze buurt voor 2024. Zie ook: https://www.debuitenpepers.nl/ontmoeten/activiteitenagenda-de-buitenpepers-2024/

Deze agenda wordt nog aangevuld met data voor ‘Gluren bij de buren’ (muziekoptredens in de buurt) op zondag 30 juni en het wine-and-dine-buurtdiner in november.

In het laatste half uur van de bijeenkomst is er in drie groepen verder gesproken over onder meer de ervaringen in verschillende stratenblokken met het onderhoud en het opknappen van de brandgangen. De hierbij betrokken bewoners willen hierover binnenkort nog eens verder praten met elkaar, zodat ze nog meer kunnen leren van elkaars ervaringen. Ook de (verkeers)veiligheid in de buurt kwam in een van de groepen aan bod; in het bijzonder de vraag wat we kunnen doen bij signalen over onveiligheid op straat. Ook de verkeersonveiligheid bij de Zevenhontseweg en de kruising met de Zevende Buitenpepers ter sprake. En in een derde groep is verder gesproken over vragen en aandachtspunten bij de inhoud en het proces om een buurtvisie op te stellen.

Al met al een zinvolle, enthousiaste bijeenkomst met maar liefst 25 betrokken buurtbewoners, van wie de meesten in een van de buurt- en activiteitengroepen actief zijn. Dank aan gastvrouw Marijke Baars van de Activiteitencommissie van Flat Ortduynen voor haar gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de bewonersruimte.