24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Twaalf aanbevelingen voor een nog mooiere buurt

In de zomer van 2020 heeft de Werkgroep Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie  gemaakt. De vijf werkgroepleden hebben hun ideeën samengevat in twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken. Zij geven deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen. Met een concrete vraag: wat kunnen jullie met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun je in de straat of met enkele woonblokken doen? Of verdient een aanbeveling een aanpak voor de héle Buitenpepers? De aanbevelingen betreffen vier thema’s: Samen, Ruimte, Veiligheid en Klimaat.

Géén buurtvereniging, er zijn al bewonersgroepen

Eind 2019 heeft het ‘Meedenkteam’, een groep van dertig bewoners, het Buurtplan 2020 opgesteld. Dat plan vormde het sluitstuk van het traject ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij?’. Het meedenkteam heeft vorig najaar een aanzet gegeven voor de energietransitie in onze buurt. In het plan is voorgesteld om een buurtvereniging op te richten. Die vereniging zou alle activiteiten in De Buitenpepers kunnen ondersteunen en coördineren. Na discussie dit voorjaar is het idee om een vereniging op te richten echter los gelaten. Een buurtvereniging blijkt omslachtig met leden, administratie, een bestuur en een en een algemene ledenvergadering. Er zijn bovendien al meerdere bewonersverenigingen, waaronder een huurdersvereniging en verschillende verenigingen van eigenaren (VvE’s).

In plaats van een nieuwe vereniging op te richten vragen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle bewonersgroepen om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met het opfleuren van de brandgangen, de verlichting, scheve tegels, groenbeheer, de riolering en het vasthouden van regenwater. Sommige bewonersgroepen zijn al met deze thema’s aan de slag. Met hun twaalf aanbevelingen voor een leefbare buurt willen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle groepen uitnodigen om vanuit een brede buurtvisie aan de slag te gaan in de eigen straat!

De werkgroepleden hebben overigens de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek van zes Avans-studenten uit het voorjaar van 2020 benut om tot hun aanbevelingen te komen. Ook de uitkomsten van hun buurtenquête onder bewoners zijn bij de aanbevelingen gebruikt.

Download de twaalf aanbevelingen

Het document met de twaalf aanbevelingen en veel illustraties kun je hier downloaden:

Vier thema’s en twaalf aanbevelingen

De Werkgroep Buurtvisie heeft rond vier thema’s twaalf aanbevelingen opgesteld. Die aanbevelingen zijn géén blauwdruk, voorstel of opdracht. Iedere bewonersgroep bepaalt zelf wat men wel en niet wil of kan doen. Of ánders. De twaalf ideeën vormen eigenlijk een soort ‘checklist’, een keuzemenu.

 1. SAMEN – Samenleven, ontmoeten, meedoen, overleg
 2. Organiseer twee keer per jaar een leuke activiteit met de buren in jouw straat over nabijgelegen woonblokken.
 3. Organiseer ook thema-activiteiten voor de gehele Buitenpenpers en deel jouw ervaringen in jouw eigen straat of woonblokken.
 4. Benut ieders kwaliteiten – er zijn zoveel bewoners met kwaliteiten! (Het is echt niet nodig dat telkens dezelfde mensen een activiteit organiseren…)

2. RUIMTE – Inrichting van de buurt (openbare ruimte) en de gevolgen voor leven, wonen, werken en spelen

 • Realiseer ontmoetingsplekken voor iedereen en kijk om naar die buren die weinig of niet meedoen aan activiteiten.
 • Onderzoek de wensen rond het gebruik van een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers en maak afspraken over het realiseren van zo’n ontmoetingsruimte voor onze buurt.
 • Maak een plan voor de (her)inrichting van de hele buurt.

3. VEILIG – (On)veiligheid en verkeersveiligheid

 • Maak met de buren afspraken over een veilige straat en een veilige brandgang.
 • Verbeter de verkeersveiligheid op de Rompertsebaan, de Bruistensingel en het zuidelijk deel van De Buitenpepers.

4. KLIMAAT – Klimaatadaptatie, energietransitie en het verbeteren van het groen- en waterbeheer

 • Vergroot de biodiversiteit: we willen meer bloemen en meer verschillende bomen in de buurt.
 • Maak onze buurt groen: minder tegels in de tuinen, meer groen-gevels, meer groendaken en vergroening van de parkeerplaatsen.
 • Maak een aanpak voor waterbehoud en waterafvoer.
 • Maak samen met de buren afspraken over de inkoop van woningisolatie, zonnepanelen, dakpannen of groendaken.