22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

De veiligheidssituatie in De Buitenpepers is… niet gunstig en niet ongunstig

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2019 gestart met het maken van ‘wijkveiligheids-plannen’ voor alle Bossche wijken. Door gesprekken met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals krijgt de gemeente een gedetailleerd beeld van de veiligheid per wijk én de buurten. Onlangs verscheen een nieuwe versie van het ‘Wijkveilig-heidsplan Noord’ met daarin ook specifieke informatie over de (on)veiligheid in De Buitenpepers. Het 55 pagina’s tellende rapport is overigens gebaseerd op cijfers van augustus 2021. 

Bij het opstellen van het ‘Wijkveiligheidsplan’ voor onze wijk Noord heeft de gemeente gebruik gemaakt van gegevens van de politie, het Meldpunt Openbare Ruimte en een onderzoek uit 2019. Bovendien hebben in juni en juli 2021 in totaal 1.592 bewoners uit Noord een vragenlijst ingevuld. Dat komt neer op circa 11% van de volwassen bevolking in Noord.

Wat uit de cijfers en de enquête direct blijkt zijn de grote verschillen tussen de veertien buurten. Enkele buurten hebben ongunstige veiligheidscijfers. Voor De Buitenpepers zijn de cijfers ‘niet gunstig en niet ongunstig’; gemiddeld dus. De ‘algemene veiligheid’ voor de gehele wijk Noord is ‘ongunstig’: misdrijven gaan vaker over zwaardere feiten, zoals diefstal, mishandeling en vernieling. In 2020 registreerde de politie in Noord 59 misdrijven per duizend inwoners en dat is weer vergelijkbaar het gemiddelde voor de gehele stad.

De Rapportcijfers voor prettig wonen voor de afzonderlijke buurten in Noord.

Bij het thema ‘Geweld’ scoort Noord ‘niet gunstig’. Het aantal inwoners dat aangeeft dat er wel eens bedreigin-gen en mishandelingen in hun buurt zijn, is in Noord iets hoger dan gemiddeld. Er waren in 2020 in onze wijk meer bedreigingen dan gemiddeld in de hele stad. De Buitenpepers ‘scoort’ ongunstig bij het aantal auto-inbraken. Dat geldt ook voor De Herven. In beide buurten is het aantal auto-inbraken hoger dan elders in Noord en boven het gemiddelde van de hele stad. Hierbij is wel opgemerkt dat het autobezit in onze buurt ook boven het gemiddelde van de hele stad ligt.

Veilig wonen in Noord

Aan alle bewoners die meededen aan de enquête is gevraagd hoe veilig zij het wonen vinden in hun eigen buurt, zie de rapportcijfers rechts. Voor De Buitenpepers blijkt dat de deelnemers aan de enquête gemid-deld het wonen in hun buurt waarderen met het cijfer 8,1. Alleen De Herven, Orthen en Orthen-West scoren hier hoger. Voor De Buitenpepers vindt 62% van de deelnemers aan de enquête dat hun buurt (heel) veilig is; daar  tegenover  vindt  17% van de  bewoners  die hebben meegedaan aan de enquête onze buurt (heel) on-veilig, zie de afbeelding hieronder.

Hoe veilig vind je jouw buurt? De cijfers per afzonderlijke buurt in Noord.

Verkeersveiligheid

Aan de bewoners is ook gevraagd wélk thema op het gebied van veiligheid méér aandacht verdient. Van de 1.592 deelnemers aan de enquête geeft 70 procent aan dat er veiligheidsproblemen in de eigen buurt zijn. Bovendien vinden ruim 600 bewoners dat de verkeers-veiligheid in Noord extra aandacht verdient. Van de bewoners die aangeven dat dit een probleem is, geeft ten minste drie kwart aan dat dit te maken heeft met (asociaal) verkeersgedrag, zoals te hard rijden.

Naast verkeersveiligheid zijn er volgens de bewoners ook andere veiligheidsproblemen in hun buurt. Hierbij wordt drugsgebruik en drugshandel vaak genoemd. Dit wordt regelmatig genoemd in combinatie met (a-sociaal) verkeersgedrag, zoals te hard rijden, overlast door jongeren, rommel op straat en vervuiling, geluidsoverlast en overlast door gebruik van lachgas. De oplossing die verreweg het meest is genoemd is de inzet van politie en stadstoezicht. Er wordt gevraagd om meer ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden te surveilleren. Sommige bewoners hebben het gevoel dat er niet op hun meldingen wordt gereageerd.

Jongerenoverlast

De inwoners in Noord ervaren (iets) meer overlast van jongeren in de buurt (in vergelijking met de hele stad) en voelen zij zich vaker onveilig in de buurt van groepen jongeren. Wat vooral de ongunstige score veroorzaakt  zijn  het  aantal  meldingen  van  jongerenoverlast in 2020. Vanaf toen zijn er meer incidenten van jongerenoverlast geregistreerd dan in voorgaande jaren.

Opvallend is dat in De Buitenpepers het laagste aantal meldingen zijn. Dat kan ook betekenen dat bewoners bij overlast bijna nooit meldingen doorgeven. Uit reacties van bewoners rond de voetbalkooi aan de Buitenpepers-dreef blijken overigens wel klachten over overlast.

De veiligheidsproblemen in de afzonderlijke buurten in Noord.

De veiligheid in De Buitenpepers

Drie thema’s hebben een gunstige, positieve score in vergelijking met de hele stad: sociale veiligheid, geweld en het veilig voelen. De bewoners geven een 7,3 voor de veiligheid in onze buurt. Ook hebben inwoners van De Buitenpepers een positiever beeld over het plaatsvinden van criminaliteit in hun buurt dan gemiddeld in de gemeente. Ook valt de gunstige score voor parkeren op. Dit komt vooral doordat inwoners meer dan gemiddeld tevreden zijn met de parkeergelegenheid. Ook de score voor het thema veiligheid is positief. Dit komt omdat de politie er relatief weinig incidenten van overlast door daklozen en alcohol- en drugsoverlast. Aan de Rompertsebaan is een verslavingszorginstelling gevestigd. Volgens de wijk-professionals is hiervan weinig overlast voor bewoners.

Top 3 van plus- en verbeterpunten

Volgens 75% van de deelnemers aan de enquête, die in onze buurt wonen, gaan er drie dingen goed hier:

  1. De sociale samenhang en de buurtactiviteiten.
  2. Weinig overlast en weinig criminaliteit.
  3. Buurtpreventie en BuurtApps.

De verbeterpunten voor De Buitenpepers zijn volgens 63% van de bewoners uit onze buurt:

  1. Het verkeer op de Rompertsebaan en in de buurt.
  2. Drugsgebruik en drugshandel.
  3. Geluidsoverlast.

Het rapport is te downloaden via de gemeentesite:

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Onderzoek_en_Statistiek/Rapportage_wijkveiligheid_Noord.pdf