22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Buurtgroep Samen Leven Samen Wonen onderzoekt mogelijkheden om prettig oud te worden in onze buurt

Overleg van de leden van de Buurtgroep Samen Leven Samen Wonen in de Buurtkamer. Foto: Dennis Khalil (www.fotodennis.com).

De naam van de nieuwe Buurtgroep ‘Samen  Leven,  Samen Wonen’ is bij toeval ontstaan tijdens een gesprek tussen de initiatiefnemers tijdens de Buurttop in november vorig jaar. Inmiddels bestaat de groep uit negen bewoners en geeft de titel van de groep uitstekend de wensen van de leden weer. Sjanet: ‘Wij willen weten hoe ouderen in onze buurt prettig kunnen samenleven en welke nieuwe buurtactiviteiten dat samenleven kunnen versterken. Bovendien willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in of nabij onze buurt een eigen woonvorm voor ouderen te realiseren. De ervaringen elders in het land leren, dat het wel tien jaar kan duren alvorens je zo’n nieuwe woonvorm kunt starten. Daarom willen we nu beginnen, ook al is de weg naar zo’n andere woon- en zorgvorm voor ouderen nog lang.’

In een gesprek met vier leden van de groep komen de wensen over het prettig kunnen samen leven en samen wonen in onze buurt vlot op tafel. Sjanet, Liesbeth, Annie en Elly hebben flink wat ideeën over wat de Buurtgroep kan doen. Sjanet: ‘Het belangrijkste is dat we aan de slag gaan in samenspraak met de ouderen in onze buurt. Er moet wel draagvlak ontstaan voor nieuwe ouderenactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een kaartochtend of een handwerkmiddag. Zonder dat we zo’n activiteit voor ouderen zelf gaan organiseren’.

Annie vult aan: ‘Er wonen circa vijfhonderd 65-plussers in onze buurt; een kwart van de bewoners. Via de Buurtkamer bereiken we enkelen van hen. Graag willen wij de binding met meer ouderen in de buurt versterken. Dat kan hier in de Buurtkamer, maar mogelijk ook in andere locaties rond de buurt. Onze groep wil de contacten tussen ouderen ‘aanjagen’ en ondersteunen. Gericht op het organiseren van nieuwe activiteiten. Vanzelfsprekend kunnen dat ook activiteiten voor oud én jong zijn.’

Sjanet: Onze eerste doel is eigenlijk dat meer ouderen in de buurt elkaar kennen. Dat kan door ontmoetingen en activiteiten. Pas als je elkaar beter kent, kun je ook plannen maken om nieuwe doelen voor een langere termijn op te pakken. Zoals het idee om een woonvorm voor ouderen te realiseren, in of nabij onze buurt.’ Annie: ‘De zorg voor en door ouderen gaat de laatste jaren steeds meer achteruit. Mensen moeten noodgedwongen langer zelfstandig blijven wonen, ook al kunnen ze dat eigenlijk niet meer. Het gevolg is dat ouderen in de eigen straat of in de buurt ook wat vaker voor elkaar zorgen, bij ziekte of andere hulpvragen. Daarom is het zinvol dat meer ouderen elkaar kennen, in de eigen straat en ook in onze buurt.’

Liesbeth: ‘We wonen al 34 jaar hier in de buurt. En dat willen we graag nog lang blijven doen. Op termijn willen we zeker ánders gaan wonen. Nu wonen we met z’n tweeën in een eengezinswoning. Over tien jaar, of eerder, hebben we best behoefte aan een andere woonvorm. Daarom heb ik mij bij de Nieuwjaarsbijeenkomst aangemeld om mee te gaan doen aan deze Buurtgroep. Inmiddels heb ik mij ook ingelezen in de informatie die ik van de andere groepsleden kreeg over andere woonvormen voor ouderen.’ Elly: ‘Ik vind het prettig wonen hier in deze buurt. Graag willen we hier blijven wonen. Maar hoe doen we dat over pakweg tien jaar, als we meer zorg nodig hebben? Omdat de professionele zorg steeds beperkter wordt, zijn ouderen steeds meer aangewezen op elkaar of de hulp van buren. Een andere woonvorm kan dan uitkomst bieden. Hoe kun je dat nou organiseren? Daarmee kan onze Buurtgroep aan de slag!’

Sjanet: ‘In feite richt onze Buurtgroep zich op twee ‘sporen’. Ten eerste: wat kunnen we op korte termijn al doen in onze buurt om het leven van ouderen prettiger te maken? Wat is daarvoor nodig? Welke nieuwe activiteiten voor en door ouderen zijn dan zinvol? En ten tweede: wat kunnen we nu doen om op de langere termijn, pakweg over tien jaar, een woonvorm te realiseren, zodat ouderen in of nabij onze buurt kunnen blijven wonen? Bij beide ‘sporen’ kunnen we al veel zelf doen als groep en met de oudere bewoners. En bij beide ‘sporen’ zullen we de gemeente nodig hebben als partner. Volgens ons moet de gemeente haar beleid rond wonen en zorg voor ouderen aanscherpen.’     

De leden van de Buurtgroep Samen Leven Samen Wonen hebben onder meer interesse in de toekomstplannen voor de Fontys-Hogeschool Kind en Educatie (op de achtergrond): kan bijvoorbeeld in dit gebouw in de toekomst een nieuwe (zorg)woonvorm voor ouderen gerealiseerd worden?

Elly ervaart dat de wensen van ouderen in onze buurt nogal verschillend zijn: ‘In de flat waar wij wonen, leven er bij ouderen vragen over bijvoorbeeld het gebruik van internet. Een informatiepunt in de buurt zou mooi zijn; het is blijkbaar lastig om informatie te halen in de bibliotheek in de stad. Dat is een voorbeeld. We willen graag weten wat er leeft bij ouderen in onze buurt. Zodat we niet de plank mis slaan als we activiteiten of vervolgstappen organiseren. Daarom ook onze oproep aan ouderen in de buurt om contact met ons te zoeken’ (zie het kader hieronder).

Annie: ‘Vanuit de wensen van ouderen kunnen we mogelijk nieuwe activiteiten aanbieden. Liefst georganiseerd door de mensen zelf. Dat kan hier in de Buurtkamer of met een grotere groep mogelijk in het Nico Schuurmanshuis in het Fort Orthen.’ Elly: ‘Wij kunnen als groep een rol spelen in het proces om specifieke activiteiten met ouderen te realiseren.’

De gemeente heeft onlangs via een nieuw ‘Burgerberaad’ een ‘doorsnee’ van 120 bewoners gevraagd naar hun mening over het wonen in onze stad. Binnenkort neemt de gemeenteraad besluiten over de ‘woonvisie’, waaronder ook het bouwen voor ouderen. Annie: ‘In januari heb ik hierover ingesproken in een overleg met de wethouder Pieter Paul Slikker. Ik heb duidelijk gemaakt dat er bij de ouderen in onze buurt behoefte is om hier te blijven wonen. Met een combinatie van wonen en zorg. Ik heb gevraagd wat de toekomstplannen zijn voor de Fontys Hogeschool, aan de rand van onze buurt. Is dat schoolgebouw in de toekomst geschikt te maken voor appartementen voor ouderen? De toekomst zal het leren…’

De leden van de groep willen in de komende tijd onderzoeken welke woonmogelijkheden in de komende jaren in beeld komen. Sjanet: ‘Daarover gaan we dan ook graag een keer met de gemeente in gesprek…’

De leden van de Buurtgroep Samen Leven Samen Wonen komen graag in contact met 55-plussers, die wonen in De Buitenpepers. Wij horen graag wat nodig is om het leven in de buurt prettiger en makkelijker te maken. Kom met ideeën en wensen denk daarbij aan ontmoeting en activiteiten zoals spelletjesmiddagen, uitwisseling op creatief gebied (borduren, kleding maken, muziek), beter de computer en mobiele telefoon begrijpen, sport en beweging, et cetera. Ook horen wij graag wat jouw vragen en wensen zijn over het langer (blijven) wonen in onze buurt.

Stuur jouw reactie naar samenlevensamenwonenbp@gmail.com of doe een briefje in de brievenbus bij de Buurtkamer, Buitenpepersdreef 240.