De Buitenpepers wordt in 2022 een ‘onderzoeksbuurt aardgasvrij’

Op 7 december nam de Bossche gemeenteraad een besluit over de Transitievisie Warmte 1.0. De Buitenpepers wordt in 2022 een van de zeven onderzoeksbuurten ‘aardgasvrij’. Wat betekent dit voor onze buurt?  Wat gaan bewoners merken van de aanpak van de gemeente?

De gemeenteraad heeft bijna unaniem, met uitzondering van de PVV, de Warmtetransitie Visie 1.0. geaccepteerd als ‘kompas’ voor de route op weg naar een aardgasvrije stad in 2050. Tot 2030 zullen er echter nog weinig bestaande huizen aardgasvrij worden. Alleen alle nieuwbouw in onze stad wordt volledig aardgasvrij. Voor de aanleg van warmtenetten of andere alternatieven voor aardgas is nog geen geld van het Rijk of de EU beschikbaar. Door gebrek aan geld zet de gemeente daarom nu vooral in op het promoten van woningisolatie. Woningcorporaties en huiseigenaren kunnen verder gaan met het isoleren van hun huizen en flats. Zo hoopt de gemeente in 2030 een CO2-reductie van twintig procent te realiseren. De ‘overstap’ naar aardgasvrij is voor enkele buurten na 2030 voorzien.

In de Transitievisie Warmte is De Buitenpepers ‘aangewezen’ als een van de zeven ‘onderzoeksbuurten’. Na onderzoek in 2022  kan onze buurt vervolgens in 2023 een startbuurt worden. Dan maakt de gemeente een plan om de buurt in 2030 of kort daarna aardgasvrijklaar te maken. Daarna kan een besluit volgen over hoé De Buitenpepers definitief  ‘van het aardgas af gaat’.

Extra geld 

De gemeenteraad vond dat de voorstellen voor de energietransitie nog te mager zijn. Vrijwel de  gehele  raad  wil  méér actie om de gewenste CO2-uitstoot in 2030 met 20% te beperken. De raad besloot daarom € 100.000 extra beschikbaar te stellen uit haar financiële reserves. Met het extra geld kunnen de onderzoeken naar alternatieve warmtebronnen voor de onderzoeksbuurten betaald worden. Hoe dat in 2022 gaat gebeuren, bijvoorbeeld in De Buitenpepers, is nog niet concreet duidelijk.

De gemeente heeft een regierol

Het besluit van  de  gemeenteraad  betekent een volgende stap  in  het ‘aardgasvrijtraject’ van onze buurt. In 2019 wees het College van Burgermeester & Wethouders De Buitenpepers aan als een ‘proefbuurt aardgasvrij?’. Door het raadsbesluit van 7 december wordt De Buitenpepers volgend jaar een ‘onderzoeksbuurt’. In 2022 gaat de gemeente samen met bewoners, ondernemers, verhuurders en met adviseurs een uitvoeringsplan opstellen. Het initiatief en de regie ligt bij de gemeente en nodigt de bewoners uit om mee te denken en mee te doen. Over dat meedoen – de participatie – en de communicatie kunnen per buurt afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de bewoners, zo staat in de warmtevisie te lezen.

Passend alternatief voor aardgas

Om over pakweg tien jaar een aardgasvrije buurt te worden is eerst een technisch onderzoek nodig: een onderzoek naar de vraag ‘wat is een passend alternatief voor aardgas?’ voor onze buurt. Pas na zo’n onderzoek kan onze buurt de stap maken naar ‘startbuurt’. Mocht die stap gemaakt worden,  dan kan de gemeente in 2023 starten met een plan om in het begin van het volgende decennium onze buurt aardgasvrij te maken. Onduidelijk is nu nog of er voor iedere woning een warmtepomp nodig is. Ook dat moet helder worden in 2022. Een andere optie is een warmtenet met enkele collectieve warmtepompen. Ook iets om in 2022 te onderzoeken.

Hoe komt er duidelijkheid?

Na de raadsbesluiten van 7 december is nog veel onduidelijk. De aanpak in het onderzoeksjaar én de route op weg naar een aardgasvrije buurt vragen om een duidelijk uitleg aan de bewoners. Dat zou kunnen in de loop van 2022 in de vorm van een bewonersbijeenkomst. Georganiseerd door de gemeente en de bewonersgroep. Als de coronabeperkingen tenminste weer een buurtbijeenkomst mogelijk maken.

Gabbie van der Kroef