De Buitenpepers over tien jaar al aardgasvrij (-ready)?

Gaat onze buurt nu wel of niet eerder van het aardgas af dan in 2050? In februari is de gemeenteraad voor de eerste keer geïnformeerd over het opstellen van de zogeheten ‘warmtevisie’. Daarin staat een tijdspad tot 2050 voor het afkoppelen van alle buurten van het aardgas. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de warmtevisie en over welke buurten sneller aardgasvrij kunnen worden. Sommige buurten al vóór 2030. Voor de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers, die het proces rond de warmtevisie kritisch volgt, moeten in elk geval voor onze buurt alle kosten voor bewoners én hun inspraak bij de plannen voor de uitvoering duidelijk worden.

Eind februari heeft de gemeente aan de ‘klankbordgroep’ van de ‘proefbuurten aardgasvrij?’ gevraagd om mee te denken over hoe de gemeente in gesprek kan gaan met bewoners over de warmtevisie. Om te beginnen in de vijf proefbuurten zelf, waaronder De Buitenpepers.

Tijdspad voor alle 107 Bossche buurten

Of er over tien jaar in heel De Buitenpepers of in enkele straten een warmte-net komt – als alternatief voor aardgas – is géén uitgemaakte zaak. Zelfs als de gemeenteraad dit najaar besluit om onze buurt met enkele andere Bossche buurten versneld aardgasvrij(ready) te maken, dan is nog niet onmiddellijk helder hoe dit kan gebeuren. Er staat voorlopig slechts één ding vast: de gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 volledig aardgasvrij en energieneutraal zijn.

De gemeente heeft adviesbureau Over Morgen gevraagd om dit voorjaar een voorstel op te stellen voor een warmtevisie voor de hele stad. De warmtevisie omvat een ‘robuust tijdspad’ met een planning welke buurten in de komende dertig jaar stapsgewijs aard-gasvrij kunnen worden.  Ook heeft de gemeente gevraagd om advies over welke alternatieve energiebronnen passen bij welke buurt. Over Morgen hanteert meerdere ijkpunten bij het onderzoeken welke buurten sneller aardgasvrij kunnen worden. Bijvoor-beeld de betaalbaarheid, de beschikbaarheid van andere energiebronnen en de animo bij bewoners. De gemeenteraad neemt na de zomer een definitief besluit over de warmtevisie en het tijdspad van het aardgasvrij maken van de 107 Bossche buurten.

Een warmtenet in onze buurt?

De keuze voor een alternatief voor aardgas per wijk of buurt is afhankelijk van de beschikbaarheid van warmte- of  koudebronnen, voldoende elektriciteit en de beschikbaarheid van duurzame alternatieven. Uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving komt voor De Buitenpepers een warmtenet naar voren als meest passende alternatief voor aardgas. Een warmtenet is een ondergronds lei-dingstelsel waar warm water doorheen stroomt. Woningen en gebouwen kunnen hierop aangesloten worden. Er zijn voor onze buurt overigens verschillende vormen van een warmtenet mogelijk.

Een warmtenet aanleggen is duur. Het wordt pas rendabel als er veel woningen worden aangesloten. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook pas een warmtenet in een buurt kan komen als veel bewoners willen meedoen. Het isoleren van de woningen is de eerste stap. Hoe energiezuiniger de huizen zijn, des te minder alternatieve energie is er nodig via een warmtenet. 

Hoe komt een besluit tot stand?

De precieze invulling van hoe een buurt aardgasvrij kan worden wordt uitgewerkt – na een besluit van de gemeenteraad – in een buurtgerichte aanpak. Dat kan betekenen dat een buurt in stapjes aardgasvrij kan worden. Vooralsnog gaat dat vrijwillig: om alle be-woners te verplichten van het gas af te gaan is een wijziging nodig van de Warmtewet. In het Klimaatakkoord van 2019 is bovendien afgesproken dat er minimaal acht jaar zit tussen het besluit om een buurt van het gas af te halen en de feitelijke afsluiting. Pas daarna kan er een alternatieve bron voor aardgas, zoals een warmtenet, aangelegd worden met een aansluiting op woningen en gebouwen.

Alle kosten moeten duidelijk zijn

Om een draagvlak voor een aardgas-vrije buurt te realiseren is het volgens de Bewonersgroep Energietransitie nodig om alle kosten te berekenen: de kosten voor woningisolatie, plus de kosten voor de aanleg voor een warmtenet én de kosten voor aansluiting per woning. De gemeente wil voor de buurten die na een besluit van de gemeenteraad in aanmerking komen om versneld aardgasvrij te worden een ‘wijkuitvoeringsplan’ maken. In zo’n plan worden alle kosten voor een warmtenet en alle kosten voor de huishoudens berekend. Daarover is vervolgens overleg met de bewoners.

Drie opties voor een warmtenet

Vooruitlopend op de kostenberekening via een uitvoeringsplan heeft de Bewonersgroep Energietransitie contact gezocht met de Hogeschool Avans. We hebben Avans in februari gevraagd om voor drie typen van warmtenetten een kostenberekening te maken: voor een Lage Temperatuur warmtenet (1), voor een Zeer Lage Temperatuur warmtenet (2) en voor een Hoge-Temperatuur of Midden-Temperatuur warmtenet met sei-zoensopslag (3). We hebben de studenten bovendien gevraagd om voor deze drie opties voor warmtenetten een vergelijking te maken van de kosten van aanleg, exploitatie, de mogelijke warmtebronnen, de CO-2-reductie en de eindkosten per huishouden.  Ook hebben we gevraagd naar de mogelijkheden voor een gefaseerde aanleg en ingebruikname van een warmtenet in onze buurt.

Meer weten? Mail naar…

energiegroepbuitenpepers@gmail.com